home

Matematikë për bujqësi

Prezantime në slajde:

Material leximi

Zgjidhje shembujsh dhe detyrash në Maxima

Qëllimet

Objektivat

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë e obligueshme

Mënyra e zhvillimit të mësimit: ligjërata, ushtrime

Semestri: I

Fondi i përgjithshëm: 30 + 30 orë

Fondi javor: 2 + 2 orë

Mësimdhënës:
Prof. dr. Faton Berisha
Prof. asoc. Nimete Berisha

ECTS: 6 pikë

Shko në fillim

    Qëllimet:

    Ekspozimi i një kursi hyrës të matematikës së aplikuar në bujqësi.

    Objektivat:

    Aftësimi i studentëve për të zbatuar metoda bazike të matematikës elementare, algjebrës lineare dhe kalkulusit për zgjidhje problemesh.

Shko në fillim

Shko në fillim

Shko në fillim

    Përmbajtja:

 1. Veprimet algjebrike
 2. Faktorizimi
 3. Ekuacionet lineare me një ndryshore
 4. Thyesat
 5. Funksionet
 6. Sistemet e ekuacioneve lineare
 7. Ekuacionet kuadratike
 8. Eksponentet, rrënjët, zgjerimi binomial dhe logaritmat
 9. Progresionet
 10. Hyrje në matematikë financiare
 11. Funksionet trigonometrike
 12. Zgjidhja e trekëndëshit kënddrejtë
 13. Funksionet trigonometrike të këndit të çfarëdoshëm. Zgjidhja e trekëndëshit të çfarëdoshëm
 14. Derivati dhe zbatime

Shko në fillim

    Literatura:

 1. I. L. Miller, An introduction to mathematics: With applications to science and agriculture, Mellon Press, 2007.
 2. F. M. Berisha, M. Q. Berisha, Matematikë: Për biznes dhe ekonomiks, Prishtinë, 2006.
 3. L. Hoffmann, G. Bradley, D. Sobecki, M. Price, Calculus: For business, economics, and the social and life sciences, McGraw-Hill, 2013.
 

Shko në fillim

    Web faqe të dobishme: