home

Menazhimi i bazave të të dhënave

Slajdet

Skeda pune praktike

Detyra provimesh

Material leximi

Qëllimet

Notimi

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë e obligueshme

Mënyra e zhvillimit të mësimit: ligjërata, ushtrime laboratorike, punime laboratorike.

Mësimdhënës:
Dr. Faton Berisha, profesor
Nimete Berisha, asistente

Shko në fillim

    Qëllimet:

    Ofrimi i një ekspozimi mbi nocionet e bazave të të dhënave, sistemeve për menaxhimin e bazave të të dhënave (DBMS) dhe bazave relacionale të të dhënave. Paisja e studentëve me njohuri praktike mbi disenjimin dhe menaxhimin e një baze relacionale të dhënash. Aftësimi i studentëve për shfrytëzimin e një DBMS.

Shko në fillim

    Notimi i kandidatëve:

    Notimi bëhet në bazë të performimit të studentëve në provimin përfundimtar me shkrim, provime periodike, punime laboratorike dhe në bazë prezence e aktiviteti në mësim. Vlerësimi përfundimtar do të bëhet sipas skemës vijuese.

  • Prezenca dhe aktiviteti në mësim: 10%
  • Provimet periodike: 25%
  • Punimet laboratorike: 15%
  • Provimi përfundimtar: 50%

Shko në fillim

    Përmbajtja:

    Menazhimi i bazave të të dhënave. DBMS. Bazat relacionale të të dhënave.

    Hyrje në aplikacionin MS Access. Disenjimi, implementimi dhe mbushja me të dhëna e tabelave.

    Relacionet. Çelësi kryesor dhe çelësi i jashtëm.

    Kërkimi dhe nxjerrja e të dhënave prej një baze. Pyetësorët. Implementimi në MS Access me anë të magjistarit. Implementimi në MS Access në Design View. Dukshmëria e fushave. Sortimi. Kriteret. Implementimi i pyetësorëve me fusha shprehje.

    Formularët. Disenjimi i formularëve në MS Access me anë të magjistarit. Zbatimi i formularëve për mbushjen e bazës me të dhëna. Editimi i formularëve në Design View. Implementimi i restriksioneve dhe formatizimit të hyrjes. Implementimi i formularëve për futjen e të dhënave në tabela me relacione.

    Raportet. Disenjimi në MS Access me anë të magjistarit. Editimi i raporteve në Design View. Përpilimi i raporteve duke zbatuar pyetësorë ndihmës. Funksionet agregate.

    Pullat dhe menytë.

    Sigurimi i një baze të dhënash.

 

Shko në fillim

    Literatura:

  1. D. M. Kroenke, D. J. Auer, Database processing: Fundamentals, design, and implementation, Pearson, 2012.
  2. J. Glenn Brookshear, Computer science: an overview, Addison Wesley, 2003.
 

Shko në fillim

    Web faqe të dobishme: