home

Krijim dokumentesh teknike

Slajdet

Qëllimet

Notimi

Orari i provimeve

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë e obligueshme

Mënyra e zhvillimit të mësimit: ligjërata, ushtrime, ushtrime laboratorike, punime laboratorike

Semestri: IV

Fondi i përgjithshëm: 15 + 0 orë

Fondi javor: 1 + 0 orë

Mësimdhënës:
Prof. dr. Faton Berisha

ECTS: 4 pikë

Shko në fillim

    Qëllimet:

    Paisja e studentëve me njohuri themelore mbi shkruarjen e dokumenteve teknike dhe aftësimi i tyre për shfrytëzimin e një sistemi për menazhim të përmbajtjes (CMS) të dokumentacionit teknik

Shko në fillim

    Notimi i kandidatëve:

    Notimi bëhet në bazë të skemës vijuese.

    Prezenca dhe aktiviteti në mësim: 10%.

    Provimet periodike: 30%.

    Punimi laboratorik: 15%.

    Provimi përfundimtar: 45%.

Shko në fillim

Shko në fillim

    Përmbajtja:

  1. Sistemet për menazhim përmbajtjeje (CMS) të dokumentacionit teknik.
  2. Shkrimi teknik: Përmbajtja
 

Shko në fillim

    Literatura:

  1. B. Horner, An Open Source DITA CMS for Technical Authoring
  2. J. Kaplan-Moss, Writing great documentation: What to write
  3. J. Kaplan-Moss, Writing great documentation: Technical style
  4. J. Kaplan-Moss, Writing great documentation: You need an editor
  5. W. C. Booth, G. G. Colomb, J. M. Williams, The craft of research
 

Shko në fillim

    Web faqe të dobishme: