home

Hyrje në teori të lojërave

Prezantime në slajde

Eksperimente në Excel

Objektivat

Vlerësimi

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Kurs zgjedhor

Metodat e mësimdhënies: leksione, ushtrime, ushtrime laboratorike

Studimet baçelor, Semester: IV

Gjithsej orë (leks. + ushtr.): 30 + 30 orë

Orë në javë (leks. + ushtr.): 2 + 2 orë

Instructor:
Dr. Nimete Berisha, profesoreshë

ECTS: 6

Go to the top

    Objektivat:

    Lënda ka për qëllim paisjen e studentëve me dituri themelore mbi teorinë e lojrave të zbatuar në ekonomiks, duke vënë theks të veçantë në zbatime dhe shembuj, para teorisë së pastër. Me përfundimin e lëndës, studentët duhet të jenë në gjendje të: paraqesin në mënyrë korrekte lojëra në formë normale dhe të zgjeruar; identifikojnë zgjidhjet e ekuilibirt për lojërat statike; identifikojnë zgjidhjet e ekuilibrit për lojërat dinamike; tregojnë njohuri mbi karakteristikat informacionale të një loje dhe ndikimin e tyre në zgjidhjen e saj; kenë zhvilluar shkathtësitë teknike të nevojshme për të zbatuar veglat e teorisë së lojërave në probleme ekonomike; analizojnë rezultatet e fituara nga eksperimentet ekonomike, reflektojnë në mënyrë kritike mbi implikacionet e të sjellurit të nxjerra nga eksperimentet dhe observimet e botës reale.

Go to the top

Go to the top

Go to the top

    Përmbajtja:

    Hyrje në teori të lojërave

    Lojërat e formës strategjike

    Ekuilibri i strategjisë dominante dhe eliminimi i iteruar i aksioneve të dominuara

    Ekuilibri i Nash-it: Teoria

    Ekuilibri i Nash-it: Aplikacionet. Aukcionet. Lojërat blerës-shitës. Kompeticioni i tregut. Kompeticioni elektoral

    Ekuilibri i strategjisë mikse

    Lojërat me informacion jokomplet dhe ekuilibri bayes-ian

    Aukcionet

    Lojërat e formës së zgjeruar: Teoria. Lojërat e informacionit perfekt dhe ekuilibri i induksionit nga prapa. Lojërat e informacionit joperfekt dhe ekuilibri perfekt i nënlojës

    Lojërat e formës së zgjeruar: Aplikacionet. Duopoli Stackelberg. Pazarllëku. Lojërat e përsëritura

    Lojërat e formës së zgjeruar me informacion jokomplet. Ekuilibri perfekt bayes-ian. Lojërat e sinjalizimit

Go to the top

    Literatura:

  1. L. Kockesen, E. A. Ok, An Introduction to Game Theory, Koc University, 2007
  2. S. Tadelis, Game Theory: An Introduction, Princeton University Press, 2013
  3. P. K. Dutta, Strategies and Games: Theory and Practice, MIT Press, 1999
 

Go to the top

    Web faqe të dobishme: