home

Struktura e të dhënave

Slajdet

Detyra provimesh

Qëllimet

Notimi

Orari i provimeve

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë e obligueshme

Mënyra e zhvillimit të mësimit: ligjërata, ushtrime, ushtrime laboratorike, punime laboratorike

Semestri: II

Fondi i përgjithshëm: 15 + 15 + 15 orë

Fondi javor: 1 + 1 + 1 orë

Mësimdhënës:
Prof. dr. Faton Berisha
Ridvan Bunjaku, asistent

ECTS: 4 pikë

Shko në fillim

    Qëllimet:

    Paisja e studentëve me njohuri themelore mbi strukturën e të dhënave në Java dhe klasifikimin e analizën e algoritmeve. Aftësimi për zbatimin e strukturës së kontrollit të përsëritjes.

Shko në fillim

    Notimi i kandidatëve:

    Notimi bëhet në bazë të skemës vijuese.

    Prezenca dhe aktiviteti në mësim: 10%.

    Provimet periodike: 30%.

    Punimi laboratorik: 15%.

    Provimi përfundimtar: 45%.

Shko në fillim

    Orari i provimeve:

    Provimi i parë periodik: 12 prill 2004, ora 13:15, salla 153.

    Provimi i dytë periodik: 24 maj 2004, ora 13:15, salla 153.

    Afati dorëzimit të punimit laboratorik: 31 maj 2004.

Shko në fillim

    Përmbajtja:

    Shabllonat e përsëritjeve: Iterimi dhe rekursioni. Urdhëri while. Iterimi definitiv. Divergjenca. Iterimi indefinitiv. Urdhëri for. Shkruarja dhe testimi i cikleve. Komponentet / përgjegjësitë / kolaboratorët. Case study: animim i topave kërcyes. Rekursioni.

    Struktura e të dhënave: Vargjet. Vargjet njëdimensionale. Modelimi me vargje. Vargjet dydimensionale. Case study: loja e rebusit rrëshqitës. Sortimi. Kërkimi. Matja e kompleksitetit kohor.

 

Shko në fillim

    Literatura:

  1. D. Schmidt, Programming principles in Java: architectures and interfaces, Kansas State University, 2003.
  2. T. Budd, Classic data structures in Java, Addison Wesley, 2001.
  3. P. S. Wang, Java with object-oriented programming , Brooks/Cole-Thomson Learning, 2003.
  4. J. Schildt, Java 2: The complete reference, McGraw-Hill, 2001.
  5. I. Horton, Beginning Java 2, Wrox Press, 2000.
  6. C. Thomas Wu, An introduction to object-oriented programming with Java, McGraw-Hill, 1999.
 

Shko në fillim

    Web faqe të dobishme: