home

OOP & GUI

Slajdet

Detyra provimesh

Qëllimet

Notimi

Orari i provimeve

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë e obligueshme

Mënyra e zhvillimit të mësimit: ligjërata, ushtrime, ushtrime laboratorike, punime laboratorike

Semestri: IV

Fondi i përgjithshëm: 30 + 30 + 30 orë

Fondi javor: 2 + 2 + 2 orë

Mësimdhënës:
Prof. dr. Faton Berisha
Elver Bajrami, asistent

ECTS: 6 pikë

Shko në fillim

    Qëllimet:

    Paisja e studentëve me njohuri shtesë mbi programimin e orientuar nga objektet në Java dhe programimin sipas ngjarjeve. Aftësimi për zbatimin e strukturave e avansuara të komponenteve dhe trashigimisë. Zbatimi i Swing komponentës për GUI.

Shko në fillim

    Notimi i kandidatëve:

    Notimi bëhet në bazë të skemës vijuese.

    Prezenca dhe aktiviteti në mësim: 10%.

    Provimet periodike: 30%.

    Punimi laboratorik: 15%.

    Provimi përfundimtar: 45%.

Shko në fillim

    Orari i provimeve:

    Provimi i parë periodik: 6 prill 2004, ora 11:30, salla 153.

    Provimi i dytë periodik: 18 maj 2004, ora 11:30, salla 153.

    Afati dorëzimit të punimit laboratorik: 31 maj 2004.

Shko në fillim

    Përmbajtja:

    Programimi sipas interfejseve. Interfejset. Case study: bazat e të dhënave. Implementimi dhe trashigimia. Klasat abstrakte. Nëntipet dhe nënklasat. Klasa Object dhe mbështjellësit. Pakot.

    Interjesat shfrytëzues grafikë dhe programimi sipas ngjarjeve. Studim i avansuar i arkitekturës MVC. Ngjarjet. Kierarkia e klasave të AWT/Swing. Dritaret e thjeshta: labelat dhe butonët. Përpunimi i një ngjarjeje. Shtrirje e avansuar: panelat dhe kornizat. Shtrirja rrjetore. Skrollimi i listave. Fushat e tekstit. Raportimi i gabimeve me dialogje. Hapësirat e tekstit dhe menytë. Programimi sipas ngjarjeve me observues.

Shko në fillim

    Literatura:

  1. D. Schmidt, Programming principles in Java: architectures and interfaces, Kansas State University, 2003.
  2. X. Jia, Object oriented software development using Java , Addison Wesley, 2000.
  3. P. S. Wang, Java with object-oriented programming , Brooks/Cole-Thomson Learning, 2003.
  4. J. Schildt, Java 2: The complete reference, McGraw-Hill, 2001.
  5. I. Horton, Beginning Java 2, Wrox Press, 2000.
 

Shko në fillim

    Web faqe të dobishme: