home

Analizë e algoritmave dhe strukturat e të dhënave

Syllabus

Slajdet

Material leximi

Detyra ushtrimesh

Qëllimet

Notimi

Orari i provimeve

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë e obligueshme

Mënyra e zhvillimit të mësimit: ligjërata, ushtrime, ushtrime laboratorike, punime laboratorike

Semestri: I

Fondi i përgjithshëm: 30 + 15 + 15 orë

Fondi javor: 2 + 1 + 1 orë

Mësimdhënës:
Prof. dr. Faton Berisha

ECTS: 6 pikë

Shko në fillim

    Qëllimet:

    Aftësimi i studentëve për të zbatuar analizën e algoritmave dhe strukturat e të dhënave për mirëmbajtje koleksionesh të mëdha elementesh.

Shko në fillim

    Notimi i kandidatëve:

    Notimi bëhet në bazë të skemës vijuese.

    Prezenca dhe aktiviteti në mësim: 10%.

    Provimet periodike: 30%.

    Punimet laboratorike: 15%.

    Provimi përfundimtar: 45%.

Shko në fillim

    Orari i provimeve:

    Provimi i parë periodik:

    Provimi i dytë periodik:

Shko në fillim

    Përmbajtja:

Menagjimi i kompleksitetit. Tipet abstrakte të të dhënave.

Analizë e algoritmave. Matja e kohës së ekzekutimit. Korrektësia.

Vargjet. Sortimi.

Listat. Listat e lidhura. Varianta listash. Stekët. Rradhët.

Pemët. Kërkimi i Pemëve binare. Rradhat prioritare. Hash tabelat. Mapat. Bashkësitë. Matricat.

Grafet.

Shko në fillim

    Literatura:

  1. C. A. Shaffer, Data structures and algorithm analysis, Dover, 2013.
  2. R. Sedgewick, Algorithms in Java, Addison Wesley, 2003.
  3. D. Schmidt, Programming principles in Java: architectures and interfaces, Kansas State University, 2003.
  4. T. Budd, Classic data structures in Java, Addison Wesley, 2001.
 

Shko në fillim

    Web faqe të dobishme: