home

Programim i avancuar

Slajdet

Qëllimet

Notimi

Orari i provimeve

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë e obligueshme

Mënyra e zhvillimit të mësimit: ligjërata, ushtrime, ushtrime laboratorike, punime laboratorike

Studime master, semestri: I

Fondi i përgjithshëm: 30 + 30 orë

Fondi javor: 2 + 2 orë

Mësimdhënës:
Prof. dr. Faton Berisha

ECTS: 6 pikë

Shko në fillim

    Qëllimet:

    Paisja e studentëve me njohuri të avancuara mbi programimin e orientuar nga objektet në Java dhe programimin sipas ngjarjeve. Aftësimi për zbatimin e strukturave e avansuara të komponenteve dhe trashigimisë. Zbatimi i Swing komponentës për GUI. Aftësimi i studentëve për përpunim teksti dhe fajlash. Paisja e studentëve me njohuri mbi programimin funksional.

Shko në fillim

    Notimi i kandidatëve:

    Notimi bëhet në bazë të skemës vijuese.

    Prezenca dhe aktiviteti në mësim: 10%.

    Provimet periodike: 30%.

    Punimi laboratorik: 15%.

    Provimi përfundimtar: 45%.

Shko në fillim

Shko në fillim

    Përmbajtja:

    Programimi sipas interfejseve. Interfejset. Case study: bazat e të dhënave. Implementimi dhe trashigimia. Klasat abstrakte. Nëntipet dhe nënklasat. Klasa Object dhe mbështjellësit. Pakot.

    Interjesat shfrytëzues grafikë dhe programimi sipas ngjarjeve. Studim i avansuar i arkitekturës MVC. Ngjarjet. Kierarkia e klasave të AWT/Swing. Dritaret e thjeshta: labelat dhe butonët. Përpunimi i një ngjarjeje. Shtrirje e avansuar: panelat dhe kornizat. Shtrirja rrjetore. Skrollimi i listave. Fushat e tekstit. Raportimi i gabimeve me dialogje. Hapësirat e tekstit dhe menytë. Programimi sipas ngjarjeve me observues.

    Përpunimi i tekstit dhe i fajlave. Stringjet si objekte të pandryshueshme. Fajlat sekuencialë. Input sekuencial nga dritarja komanduese. Studim rasti: Përpunimi i një liste pagash. Përjashtimet dhe përpunimi i përjashtimeve. Përjashtimet si objekte.

    Programimi funksional.

 

Shko në fillim

    Literatura:

  1. D. Schmidt, Programming principles in Java: architectures and interfaces, Kansas State University, 2003.
  2. R. G. Urma, M. Fusco, A. Mycroft, Java 8 in action: Lambdas, streams, and functional-style programming, Manning, 2015
  3. Lambda expressions, http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/lambdaexpressions.html
  4. The Java Tutorials, http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/index.html
 

Shko në fillim

    Web faqe të dobishme: