home

Analizë komplekse

Material leximi

Qëllimet

Notimi

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë e obligueshme

Mënyra e zhvillimit të mësimit: ligjërata, ushtrime

Semestri: VII

Fondi i përgjithshëm: 60 + 60 orë

Fondi javor: 4 + 4 orë

Mësimdhënës:
Prof. dr. Faton Berisha
Mr. Krutan Rasimi, asistent

ECTS: 8 pikë

Shko në fillim

    Qëllimet:

    Aftësimi i studentëve për të zbatuar metoda të analizës komplekse për zgjidhje problemesh të ndryshme.

Shko në fillim

Shko në fillim

Shko në fillim

    Përmbajtja:

Numrat kompleksë.

Hapësirat metrike dhe topologjia në C.

Veti elementare dhe shembuj funksionesh analitike.

Integrimi kompleks.

Pikat singulare.

Teorema e modulit maksimal.

Shko në fillim

    Literatura:

  1. J. B. Conway, Functions of one complex variable, Springer-Verlag, 1978.
  2. L. V. Ahlfors, Complex analysis, McGraw-Hill, 1979.
  3. J. Bak, D. J. Newman, Complex analysis, Springer-Verlag, 1997.
 

Shko në fillim

    Web faqe të dobishme: