home

Siguri kompjuterësh dhe kriptografi

Kursi në Moodle

Slajdet

Material leximi

Detyra për ushtrime

Projektet

Kod burimor në Java

Kompjutime në Maxima

Qëllimet

Notimi

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë e obligueshme

Mënyra e zhvillimit të mësimit: ligjërata, ushtrime, ushtrime laboratorike, detyra shtëpie

Semestri: IV

Fondi i përgjithshëm: 30 + 30 orë

Fondi javor: 2 + 2 orë

Mësimdhënës:
Prof. dr. Faton Berisha

ECTS: 6 pikë

Shko në fillim

Qëllimet:

Kursi ofron një hyrje në kriptografinë bashkëkohore dhe aplikacionet e saj. Do të shtjellohen tema nga kriptografia historike, enkriptimi, autentifikimi, kriptografia me çelës publik, teoria e numrave. Fokusi i kursit do të jetë të kuptuarit e mbështetjes teorike të kriptografisë.

Shko në fillim

Notimi i kandidatëve:

Notimi bëhet në bazë të skemës vijuese.

 • Prezenca dhe aktiviteti në mësim: 10%
 • Provimet periodike: 30%
 • Detyra shtëpie: 20%
 • Provimi përfundimtar: 40%

Shko në fillim

Shko në fillim

Përmbajtja:

 1. Hyrje në kriptografi
 2. Blok shifruesit
 3. Funksionet pseudo të rastësishëm
 4. Enkriptimi simetrik
 5. Hash funksionet
 6. Autentifikimi i mesazhit
 7. Enkriptimi i autentifikuar
 8. Shifruesit stream dhe PRG
 9. Teori e numrave
 10. Enkriptimi asimetrik
 

Shko në fillim

Literatura:

 1. M. Bellare, P. Rogaway, Introduction to modern cryptography, University of California, 2015
 2. J. Katz, Y. Lindell, Introduction to modern cryptography, CRC Press, 2015
 3. R. Pass, A. Shelat, A course in cryptography, Cornell University, 2010
 4. A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, S. A. Vanstone, Handbook of applied cryptography CRC Press, 2001
 

Shko në fillim

Web faqe të dobishme: