home

Aplikacione softuerike në matematikë

Syllabus

Slajdet

Material leximi

Skripte në Maxima

Skripte në Octave

Qëllimet

Notimi

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë e obligueshme

Mënyra e zhvillimit të mësimit: leksione, ushtrime laboratorike, ushtrime

Semestri: VIII

Fondi i përgjithshëm: 30 + 30 orë

Fondi javor: 2 + 2 orë

Mësimdhënës:
Prof. dr. Faton Berisha
Mr. Abdulla Buklla, asistent

ECTS: 4 pikë

Shko në fillim

Qëllimet:

 • Përdorimi i aplikacioneve softuerike matematikore për të bërë kërkime matematike dhe për të komunikuar gjetjet e marra nga këto kërkime
 • Përdorimi i aplikacioneve softuerike matematikore për të zgjidhur probleme matematike
 • Përdorimi i aplikacioneve softuerike matematikore për krijim demonstrimesh matematike
 • Komunikimi i ideve matematike duke përdorur aplikacione kompjuterike.

Rezultatet e pritura të nxënies
Pas përfundimit të kursit studentët do të duhej të jenë në gjendje të:

 • Shfrytëzojnë një aplikacion softuerik për kompjutim simbolik për të zgjidhur probleme nga fusha matematikore si algjebra, kalkulusi me një dhe shumë ndryshore, ekuacionet diferenciale dhe statistika
 • Shfrytëzojnë një aplikacion softuerik për kompjutim numerik për të zgjidhur probleme nga fusha matematikore si algjebra lineare, analiza numerike, kalkulusi, ekuacionet diferenciale dhe kombinatorike
 • Shfrytëzojnë një aplikacion softuerik për rradhitje dhe procesim teksti matematik për komunikim të pranueshëm në komunitetin matematikor.

Shko në fillim

Shko në fillim

Shko në fillim

Përmbajtja:

Kompjutimi simbolik me anë të aplikacionit softuerik Maxima.

Kompjutimi numerik me anë të aplikacionit softuerik Octave/Matlab.

Rradhitja, përpunimi i tekstit dhe komunikimi matematikor në LaTeX.

Shko në fillim

Literatura:

 1. G. E. Urroz, Maxima: Science and Engineering Applications, http://www.neng.usu.edu/cee/faculty/gurro/Maxima.html, 2009.
 2. J. Leydold, M. Petry, Introduction to Maxima for economics, WU, Wien, 2011.
 3. M. Glasner, A Maxima Guide for Calculus Students, PSU, State College, 2007.
 4. G. J. Kerns, Multivariable calculus with Maxima, YSU, Youngstown, 2009.
 5. E. L. Woollett, Maxima by Example, CSULB, Long Beach, 2009.
 6. W. Haager, Graphics with Maxima, HTL, St. Polten, 2011.
 7. P. N. de Souza, R. J. Fateman, J. Moses, C. Yapp, The Maxima book, http://maxima.sourceforge.net/docs/maximabook/maximabook-19-Sept-2004.pdf, 2004.
 8. J. Weilharter, MNI Lehrbuch Maxima, http://www.eduhi.at/dl/MNI-Lehrbuch-Maxima-Beispiele.pdf, 2006.
 9. P. J. G. Long, Introduction to Octave, http://neuro.bstu.by/my/Tmp/SpikingN/Octave/octavetut.pdf, 2005.
 10. K. Arras, J. Rist, Exercise: First Steps in Octave/Matlab, http://ais.informatik.uni-freiburg.de/teaching/ws11/robotics2/exercise/OctaveExercise.pdf, 2012.
 11. J. W. Eaton, D. Bateman, S. Hauberg, R. Wehbring, Free your numbers, http://www.gnu.org/software/octave/octave.pdf, 2015.
 

Shko në fillim

Web faqe të dobishme: