home

Hyrje në shkencën kompjuterike

Slajdet

Material leximi

Skeda pune praktike

Shabllone

Detyra provimesh

Qëllimet

Notimi

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë e obligueshme

Mënyra e zhvillimit të mësimit: ligjërata, ushtrime laboratorike, punime laboratorike.

Mësimdhënës:
Dr. Faton Berisha, profesor
Dr. Nimete Berisha, asistente

Shko në fillim

    Qëllimet:

    Ofrimi i një ekspozimi në gjerësi të shkencës mbi kompjuterët. Paisja e studentëve me një pasqyrë mbi shkencën kompjuterike -- një platformë nga e cila mund të çmojnë relevancën dhe ndërlidhmërinë e disciplinave specifike nga kjo fushë.

Shko në fillim

    Notimi i kandidatëve:

    Notimi bëhet në bazë provimi përfundimtar me shkrim, provimesh periodike, punimesh laboratorike dhe në bazë prezence e aktiviteti në mësim.

Shko në fillim

    Përmbajtja:

    Hyrje në shkencën kompjuterike. Studimi i algoritmave. Origjina e makinave llogaritëse Roli i abstraksionit.

    Ruajtja e të dhënave. Ruajtja e bitëve. Memoria qendrore. Memoria periferike. Paraqitja e informatave si shabllona bitësh.

    Manipulimi me të dhëna. Arkitektura e kompjuterit. Gjuha e makinës. Ekzekutimi i programit.

    Sistemet operative dhe rrjetët. Evoluimi i sistemeve operative. Arkitektura e sistemeve operative. Koordinimi i aktiviteteve të makinës. Menagjimi me garën ndërmjet proceseve. Rrjetët. Siguria.

    Pjesa praktike. Sistemi operativ MS Windows. Programi për procesimin e tekstit MS Word. Programi për llogaritje tabelare MS Excel.

 

Shko në fillim

    Literatura:

    1. J. Glenn Brookshear, Computer science: an overview, Addison Wesley, 2012.

 

Shko në fillim

    Web faqe të dobishme: