home

Analizë vektoriale

Material leximi

Qëllimet

Notimi

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë e obligueshme

Mënyra e zhvillimit të mësimit: ligjërata, ushtrime

Semestri: IV

Fondi i përgjithshëm: 30 + 30 orë

Fondi javor: 2 + 2 orë

Mësimdhënës:
Prof. dr. Faton Berisha
Mr. Shpëtim Rexhepi, asistent

ECTS: 4 pikë

Shko në fillim

Qëllimet:

 • Zhvillimi i të kuptuarit më të mirë të koncepteve kryesore lidhur me fushat vektoriale dhe skalare.
 • Avansimi i diturive mbi operatorër e diferencimit me shumë variabla si gradienti, divergjenca dhe dredha
 • Zotërimi i teoremave integrale: teoremës së Stokes-it dhe teoremës së Gauss-it.

Rezultatet e pritura të nxënies
Pas përfundimit të kursit studentët do të duhej të jenë në gjendje të:

 • Konstruktojnë përshkrime të sakta lakoresh, sipërfaqesh ose trupash duke përdorur parametrizime ose ekuacione e inekuacione.
 • Zgjedhin sisteme koordinative përkatëse për një problem të dhënë.
 • Kuptojnë lidhjen ndërmjet diferencimit, shpejtësisë së ndryshimit dhe pjerrtësisë së një lakoreje ose sipërfaqeje.
 • Zbatojnë diferencimin e vektor funksioneve për zgjidhje problemesh.
 • Llogarisin integrale në lakore, sipërfaqe dhe trupa.
 • Gjejnë gjatësi, syprina dhe vëllime lakoresh, sipërfaqesh, respektivisht trupash.

Shko në fillim

Shko në fillim

Shko në fillim

Përmbajtja:

Numrat kompleksë.

Hapësirat metrike dhe topologjia në C.

Veti elementare dhe shembuj funksionesh analitike.

Integrimi kompleks.

Pikat singulare.

Teorema e modulit maksimal.

Shko në fillim

Literatura:

 1. J. B. Conway, Functions of one complex variable, Springer-Verlag, 1978.
 2. L. V. Ahlfors, Complex analysis, McGraw-Hill, 1979.
 3. J. Bak, D. J. Newman, Complex analysis, Springer-Verlag, 1997.
 

Shko në fillim

Web faqe të dobishme: