home

Matematikë biznesi

Prezantime në slajde:

Material mësimor

Detyra për ushtrime

Skeda ushtrimesh praktike

Qëllimet

Vlerësimi

Orari i provimeve

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë e obligueshme

Mënyra e zhvillimit të mësimit: ligjërata, ushtrime

Semestri: I

Fondi i përgjithshëm: 30 + 30 orë

Fondi javor: 2 + 2 orë

Mësimdhënës:
Dr. Nimete Berisha, profesor

Shko në fillim

    Qëllimet:

 • Paisja e studentëve me njohuri nga algjebra lineare.
 • Aftësimi i studentëve për zbatime të algjebrës lineare në biznes dhe ekonomiks.
 • Të sigurohet që studentët të kenë një qasje të drejtpërdrejt në zbatimin e njohurive formale mbi njehsimin diferencial në funksionet e biznesit.
 • Paisja me njohuri mbi njehsimin proporcional.
 • Aftësimi në zbatimin e njehsimit të interesit në situata të ndryshme problemore.
 • Theksimi i lidhmërisë ndërmjet vartësive të ekonomisë së biznesit dhe modeleve të thjeshta matematike.

    Me përfundimin e modulit studentët duhet të jenë në gjendje:

 • Të provojnë se kanë njohuri elemntare nga algjebra lineare.
 • Të jenë në gjendje të zbatojnë këto njohuri në situata të ndryshme.
 • Të identifikojnë lidhmëritë ndërmjet njehsimit diferencial dhe funksioneve të biznesit.
 • Të zbatojnë këto lidhmëri për shqyrtimin e vartësive të ekonomisë së biznesit.
 • Të provojnë se kanë njohuri mbi njehsimin proporcional.
 • Të zbatojnë njehsimin e interesit të thjeshtë dhe të përbërë për zgjidhjen e situatave të ndryshme problemore.

Shko në fillim

    Vlerësimi i kandidatëve:

    Vlerësimi bëhet në bazë të skemës vijuese.

 • Prezenca dhe aktiviteti në mësim: 10%.
 • Kuizet dhe detyrat e shtëpisë: 20%.
 • Provimi periodik: 30%.
 • Provimi përfundimtar: 40%.

    Për notë kaluese kërkohen së paku 60% të pikëve (për detajet shikoni silabusin e kursit).

Shko në fillim

    Orari i provimeve:

 • Provimi i parë periodik: prill 2006 (në orarin e rregullt të ushtrimeve).
 • Provimi përfundimtar korrik 2006 (sipas orarit të shpallur nga administrata e Fakultetit BA).

Shko në fillim

    Përmbajtja:

    Elemente të algjebrës lineare. Sistemet e ekuacioneve lineare. Matricat. Metoda e eliminimit e Gauss-it. Determinantat. Rregulla e Cramer-it. Matrica inverse. Zgjidhja e një sistemi me anë të matricës inverse.

    Vargjet numerike. Vargjet e fundme. Progresioni aritmetik. Progresioni gjeometrik. Vargjet e pafundme. Limiti i vargut.

    Funksionet. Nocioni i funksionit. Llojet e funksioneve. Limiti i funksionit.

    Derivati i funksionit. Shpejtësia e çastit dhe pjerrtësia. Rregullat e derivimit. Optimizimi. Elemente të analizës margjinale. Konveksiteti. Zbatimi i derivatit në biznesi dhe ekonomiks. Elasticiteti. Elasticiteti i funksioneve të biznesit.

    Hyrje në matematikën finansiare. Njehsimi proporcional dhe përqindja. Njehsimi i interesit të thjeshtë. Njehsimi i interesit dekurziv. Depozitat periodike. Rentat periodike. Kapitalizimi i vazhdueshëm

 

Shko në fillim

    Literatura:

 1. F. M. Berisha, M. Q. Berisha, Matematikë -- për biznes dhe ekonomiks, Universiteti "Iliria", Prishtinë, 2006.
 2. D. P. Maki, M. Thompson, Finite mathematics, McGraw-Hill, 2005.
 3. L. D. Hoffmann, G. L. Bradley, Calculus -- for business, economics, and the social and life sciences, McGraw-Hill, 2000.
 4. H. Reynolds, Mathematical applications -- for the management, life, and social sciences, Houghton Mifflin, 2000.
 5. D. Houghes-Hallet, e.a., Applied calculus, John Wiley & Sons, 2003.
 6. S. T. Karris, Mathematics for business, science, and technology, Orchard Publications, Premont 2003.
 7. J. Slater, R. Ponticelli, Business mathematics for college, Irwin, 1997.
 8. F. Rizvanolli, M. Dema, Matematika për ekonomistët, Prishtinë, 1995.
 9. D. Janev, M. Mitsevska, M. Stojanovski, K. Naumov, Primeneta matematika: biznis i ekonomija, Shkup, 1998.
 

Shko në fillim

    Web faqe të dobishme: