home

Teori e numrave

Material leximi

Detyra për ushtrime

 1. Plotpjesëtueshmëria
 2. Numrat e thjeshtë
 3. Kongruencat
 4. Teorema e Euler-it
 5. Funksionet aritmetike

Detyra shtesë për ushtrime

 1. Indukcioni matematik dhe kombinatorika
 2. Plotpjesëtueshmëria
 3. Numrat e thjeshtë
 4. Zgjidhjet 1--3
 5. Kongruencat
 6. Zgjidhet 5
 7. Ekuacione të Diofantit
 8. Zgjidhjet 7

Material leximi shtesë

 1. M. Crawford, Introduction to Number Theory

Objektivat

Përmbajtja

Literatura

Web faqe

Lëndë e obligueshme

Metodat e mësimdhënies: zhvillim, ushtrime

Klasa e 10-të

Gjithsej orë mësimore: 60 orë

Orë në javë: 2 orë

Arsimtari i lëndës:
Dr. Faton Berisha, profesor

Go to the top

    Objektivat:

    T'u ofrohen nxënësve kuptimet dhe teknikat themelore të teorisë së numrave, dhe zbatimet e tyre për zgjidhje problemesh nga kjo fushë. Kursi thekson aspektet aritmetike dhe algjebrike të teorisë së numrave.

Go to the top

Go to the top

Go to the top

    Përmbajtja:

Ç'është teoria e numrave?

Numrat e Pitagorës. Shumat e fuqive të larta. Teorema e fundit e Fermat-së.

Plotpjesëtueshmëria. Pjesëtuesi më i madh i përbashkët. Ekuacionet lineare. Faktorizimi. Teorema themelore e algjebrës.

Kongruencat. Fuqitë. Teorema e vogël e Fermat-së. Formula e Euler-it. Fi funksioni i Euler-it. Teorema kineze e mbetjes.

Numrat e thjeshtë. Numrat e thjeshtë të Mersenne-it. Numrat e përkryer.

Go to the top

    Literatura:

 1. J. H. Silverman, A friendly introduction to number theory, Pearson, 2014
 2. W. Sierpinski, 250 problems in elementary number theory, Elsevier, 1970
 3. W. Sierpinski, Elementary Theory of Numbers, Elsevier, 1988
 

Go to the top

    Web faqe të dobishme: